Ochrona Danych Osobowych


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciechowski Sp. z o.o., 65-254 Zielona Góra ul. Raculka 8a, zwana dalej Administratorem.
Wszelkie sprawy związane z ochroną danych mogą Państwo zgłosić na e-mail: marcin.wojciechowski@wojciechowski-zg.pl Tel: 68 478 10 70

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie na podstawie zgody) w celu określonym w udzielonej zgodzie;
b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) w celu:
- udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania dotyczące naszej oferty;
- realizacji czynności prowadzących do zawarcia z nami umowy;
- realizacji czynności wynikających z zawartej umowy;
- realizacji usług związanych z serwisem lub naprawą samochodów w siedzibie administratora;
- realizacji usług związanych z serwisem lub naprawą samochodów na terenie Unii Europejskiej;
- realizacji jazdy próbnej pojazdem testowym;
- realizacji usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego;
- realizacji usługi polegającej na informowaniu Pana/Pani o przysługujących prawach i obowiązkach;
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
w tym w celu realizacji przepisów regulujących wystawianie faktur; d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) w celu:
- podtrzymywania relacji z klientami;
- monitorowania jakości wykonanej usługi;
- marketingu produktów i usług własnych;
- archiwalnym i dowodowym;
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. osoby upoważnione przez Administratora,
b. podmioty zapewniające usługę diagnozowania stanu pojazdu lub usługę serwisową,
c. podmioty zapewniające bieżące wsparcie informatyczne i utrzymanie systemów informatycznych oraz baz danych
w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im zadań, d. podmioty świadczące usługi przechowywania danych w zakresie niezbędnym do utrzymania dostępu do danych,
e. podmioty realizujące wysyłkę korespondencji w zakresie niezbędnym do jej dostarczenia,
f. podmioty, będące gwarantami w związku ze złożoną reklamacją,
g. organy i urzędy państwowe upoważnione do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

a. 3 lata, licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie;
b. 6 lat, licząc od dnia realizacji umowy lub usługi. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego;
c. 6 lat, licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenia będące podstawą roszczenia. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada
na ostatni dzień roku kalendarzowego; d. 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę;
e. przez okres wskazany wydanej zgodzie lub do chwili jej odwołania.
Wskazane powyżej okresy przetwarzania danych mogą zostać wydłużone, gdy przepisy szczególne o tym stanowią.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego właściwego do kontroli procesu przetwarzania danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do tego, aby można było udzielić
odpowiedzi na postawione pytanie, zrealizować zamówienie lub wystawić fakturę.


8. Jeśli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.